خانم زینب ساکتی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

زینب ساکتی

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

محل تحصیل:

دانشگاه آزاد خمینی شهر

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

با هماهنگی قبلی

سه شنبه

با هماهنگی قبلی

پنجشنبه

با هماهنگی قبلی