خانم سمانه روحانی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

سمانه روحانی

مدرک تحصیلی:

کارشناس شنوایی سنجی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

صبح

10:30

چهارشنبه

صبح

10:30