آقای حمیدرضا زینلی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

حمیدرضا زینلی

مدرک تحصیلی:

پرستار – کارشناس تخصصی زخم

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

صبح

11:00

سه شنبه

صبح

11:00

پنجشنبه

صبح

11:00