دکتر منصوره شکرچی زاده

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

منصوره شکرچی زاده

مدرک تحصیلی:

متخصص داخلی

محل تحصیل:

دانشگاه شهید بهشتی تهران

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

صبح

10:30

پنجشنبه

صبح

10:30