دکتر محمدرضا طواف زاده

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

محمدرضا طواف زاده

مدرک تحصیلی:

چشم پزشک

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

صبح

10:30

سه شنبه

صبح

10:30

چهار شنبه

صبح

10:30