دکتر علیرضا مزروعی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

علیرضا مزروعی

مدرک تحصیلی:

چشم پزشک

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

صبح

10:30