دکتر امید فخری زاده

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

امید فخری زاده

مدرک تحصیلی:

چشم پزشک

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

صبح

10:30

پنجشنبه

صبح

10:30