موسسین و مدیران اجرایی

دکتر مسعود روحانی منش

دکتر سعیده کردجزی : مدیر درمان

دکتر محسن شمس

مریم شمس : مدیر امور عمومی

دکتر مرتضی امامی پارسا

افروز توکلی : مدیرعامل درمانگاه

دکتر سعید صادقی

شیرین نقیه: مدیر مالی

دکتر همایون رفعتی

سید محمدامین دانشور: مدیر بهبود کیفیت