خانم زینب ساکتی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

زینب ساکتی

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

محل تحصیل:

دانشگاه آزاد خمینی شهر

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

با هماهنگی قبلی

دوشنبه

با هماهنگی قبلی